Elena Avramov MBA Student 2013
eavramov@mba2013.h...
Officer
Sarah Hoopfer MBA Student 2012
shoopfer@mba2012.h...
Officer
Profile Photo Lisa Lim MBA Student 2013
llim@mba2013.hbs.edu
Officer
ZiHan Lin MBA Student 2012
zlin@mba2012.hbs.edu
Officer